Viden om dit affald

Denne service viser en række data, som er offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes Open Data-portal www.odaa.dk, men som kan være svære at gennemskue. Med visualiseringerne på disse sider, ønsker Aarhus Kommune at skabe et generelt og overordnet billede af de affaldsmængder, borgerne i Aarhus leverer på genbrugsstationerne og hvad de smider i det almindelige husholdningsaffald.

Start
Logos